gallery/poprawione pasek z logo i has+úem 05,12,2015-ts1449280246

Informacje

Wywiad z Janem Szuderą, prezesem Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody

 

 

 

Jaka jest idea Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody i na jakiej podstawie prawnej ono działa?

 

Ideą powołania Stowarzyszenia Działkowców - Nasze Ogrody było stworzenie społecznego systemu, gdzie działkowcy użytkują ogrody na terenie, który jest własnością Stowarzyszenia. Sami mogą decydować o swoich działkach, bez ingerencji z zewnątrz. Pomysł powstał w momencie zaskarżenia przez Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego ustawy,  która była niekonstytucyjna w zakresie przyznającym monopol PZD do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

 

 

Co zainspirowało Pana do podjęcia działań i założenia Stowarzyszenie Działkowców - Nasze Ogrody?

 

Taką inspiracją powołania grupy założycielskiej do tworzenia ogrodów działkowych  na gruntach własnych, był wyrok sądu, na mocy którego Zarząd PZD w Poznaniu pozbawiony został swojej siedziby, gdyż wybudowana została ona na terenie nie będącym jego własnością. Tymczasem środki na ten obiekt pochodziły ze składek wszystkich członków, także moich, a dzisiaj były budynek Zarządu PZD  jest zupełnie zdewastowany.

 

 

Dlaczego zakładanie działek na gruntach Stowarzyszenia jest tak istotne?

 

Zakładanie ogrodów działkowych na gruntach własnych Stowarzyszenia jest bardzo ważne, ponieważ działkowcy inwestują w swoje ogrody i infrastrukturę techniczną pokaźne środki finansowe. Jeśli teren na którym powstał ogród działkowy nie jest własnością działkowca, jednym wyrokiem Sądu może stracić wszystko. W przypadku naszej inicjatywy, każda dzierżawa działkowa zawierana pomiędzy Stowarzyszeniem a działkowcem ujawniana jest w księdze wieczystej.      

 

 

Kto może być członkiem Stowarzyszenia Nasze Ogrody?

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia wyróżnia się członkostwo zwyczajne i wspierające. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dzierżawiąca działkę ogrodniczą od Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być również współmałżonek działkowca. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wspiera w różnych formach działania Stowarzyszenia w realizacji jego celu.
 

 

Gdzie powstają ogrody działkowe Stowarzyszenia?

 

Pierwszy ogród działkowy powstaje w Lusówku przy ulicy Grabowej (działka 379/1) na którym wydzielono 90 ogrodów. Z jednej strony teren przylega do jeziora Lusowskiego, z drugiej do asfaltowej  ulicy Grabowej w której biegnie sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa. Na działkę 379/1 wystawione są warunki przyłączenia energii elektrycznej.

Drugi ogród powstał w Rusinowie nad morzem między Jarosławcem a Darłowem. Powstaje tam 100 działek rekreacyjnych. Przygotowany został podział geodezyjny działek, dzięki któremu każdy może wybrać najlepszą lokalizację.

 

 

Czy możliwe jest zbycie umowy dzierżawy działki i kto może być spadkobiercą?

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami. W przypadku śmierci małżonka, któremu przysługiwało prawo do działki, drugi małżonek może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka, złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.