gallery/poprawione pasek z logo i has+úem 05,12,2015-ts1449280246

Informacje

Atrakcyjne ogrody działkowe wokół Poznania


Zaledwie 19.500 zł trzeba zapłacić za dzierżawę działki o powierzchni 350 m2, które oferuje nowo powstałe Stowarzyszenie Działkowców – Nasze Ogrody w Poznaniu. To pierwsza, poza strukturami Polskiego Związku Działkowców, organizacja w kraju działająca w oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stworzyli ją pasjonaci i miłośnicy ogrodów działkowych.

 


Choć cena wydaje się nieprawdopodobna, a jednak jest realna. Bo działki powstają na gruntach rolnych, które po podziale oddawane są w dzierżawę członkom Stowarzyszenia. Każdy z członków otrzymuje notarialną umowę dzierżawy działkowej zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
Stowarzyszenie zakłada swoje ogrody na terenach własnych. I tym różni się od monopolisty w tej branży – PZD, który użytkuje tereny skarbu państwa, gmin i byłych zakładów pracy. Status wielu z tych nieruchomości jest niejasny. Jeśli ogrody PZD w miastach lub w gminach nie są ujęte w planach zagospodarowania, to w każdej chwili mogą być odebrane członkom. Tak się już dzieje w wielu miejscach, a wyroki sądów przyznają prawo byłym właścicielom gruntów, pozbawiając działkowców ich majątków w ogrodach. W przypadku poznańskiego Stowarzyszenia nie ma możliwości wywłaszczenia dzierżawcy i pozbawienia go działki na której stworzył swój drugi dom. To gwarantują zapisy w umowie i statucie Stowarzyszenia.

Prawo do działki członek Stowarzyszenia uzyskuje po podpisaniu dzierżawy działkowej, co potwierdzone zostaje wpisem do księgi wieczystej. Nasze Ogrody Działkowe tworzone są na gruntach Stowarzyszenia. Każdy, kto przystępuje do Stowarzyszenia, staje się dzierżawcą a pośrednio współwłaścicielem. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Działkowców - Nasze Ogrody otrzymuje umowę dzierżawy z mapą działki w skali 1: 500, naniesioną na mapę zasadniczą, wytyczoną w systemie elektronicznym.
Obecnie Stowarzyszenie Działkowców - Nasze Ogrody tworzy działki rekreacyjne w Rusinowie nad morzem koło Jarosławca a także w Lusówku koło Poznania (działka 379/1) o pow. 4,0788 hektarów, na której wytyczone zostało 90 działek. Każda po 350 metrów kwadratowych. Wpisowe do Stowarzyszenia za działkę wynosi 19.500 zł plus koszty organizacyjne. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, ogródki zwolnione są z podatku od nieruchomości.
Każdy, kto zostaje członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Działkowców - Nasze Ogrody sam podejmuje decyzje odnośnie losów swojej działki, biorąc udział w Walnym Zebraniu Członków. Działkowiec zobowiązany jest do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegania statutu, regulaminu oraz opłacanie opłat ogrodowych.
Zasady pokrywania kosztów określa  Walne Zebranie Członków. Na koszty funkcjonowania Naszych Ogrodów Działkowych składają się między innymi: roczna opłata działkowa, która wynosi 1,20 zł za metr kwadratowy działki łącznie z gruntem wspólnym, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne. Natomiast z funduszu inwestycyjnego pokryte zostaną koszty budowy infrastruktury technicznej.